Статут закладу освіти

Статут
Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) “Колосок” Конотопської міської ради Сумської області знаходиться в комунальній власностіКонотопської міської ради на підставі рішенняодинадцятої сесії сьомого скликання від 28 квітня 2016 року та є неприбутковою організацією.
1.2.Засновник дошкільного закладу: Конотопська міська рада, Сумської області. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально- технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.3.Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок Конотопської міської ради Сумської області» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, «Положенням про дошкільний навчальний заклад України» , затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.4.Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка, має самостійний баланс, власний рахунок в установі банку, символіку, ідентифікаційний номер.
1.5.Головною метою Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.6.Діяльність Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
– збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
– виховання любові до України, шанобливого ставлення до рдини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
– формування особистості дитини, розвиток творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забеспечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
– здійснення соціально-педагогічного патронату сімї.
1.7.Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської областісамостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.8.Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:
– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту”;
– дотримання безпечних умов освітньої діяльності;
– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;
– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.9.Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області має право:
– користуватися пільгами, що передбачені законодавством;
– проходити в установленому порядку державні ліцензування та атестацію;
– визначати форми та засоби організації навчально-виховної роботи.
1.10.Медичне обслуговування Підлипненського дошкільного навчального закладу(дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області забезпечується в установленому законодавством порядку.
1.11.Взаємовідносини Підлипненського дошкільного навчального закладу(дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.
2.КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
2.1.Тип, структура та порядок комплектування Підлипненського дошкільного навчального закладу(дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області визначається засновником на основі чинних нормативних документів України про освіту, виходячи з наявного контингенту дітей дошкільного віку, ліцензування й атестації дошкільного закладу, функцій, напрямів освітньої діяльності, добору педагогічних кадрів, фінансового забезпечення.
2.2.Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками.
2.3.У Підлипненському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області функціонують групи загального розвитку.
2.4.Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей з урахуванням побажань батьків, або осіб які їх замінюють.
2.5. У Підлипненському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області функціонують групи:
– денного перебування;
– короткотривалого перебування (до 4-х годин утримання).
2.6.Для зарахування дитини у Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області необхідно пред’явити:
– заяву батьків або осіб, які їх замінюють на імя завідуючої дошкільним закладом;
– медичну довідку про стан здоров’я дитини та довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими;
– копію свідоцтва про народження дитини;
– угоду між батьками або особами, які їх замінюють із дошкільним закладом. 2.7.За дитиною, яка зарахована до закладу, зберігається місце у Підлипненському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської радиСумської області у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.8.Відрахування дитини із закладу може здійснюватися за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 1-го місяця.
2.9.Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з дошкільного закладу, складає 10 календарних днів.
2.10.Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, але не відвідують заклад, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
3.1.Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин.
Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні визначенні чинним законодавством.
3.2.Щоденний графік роботи Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області з 7.00 хв. – 17.30 години.
4.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
4.1.Навчальний рік у Підлипненському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення дітей.
4.3. Річний план роботи Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області ухвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Конотопської міської ради.
4.4.План роботи закладу на оздоровчий період затверджується завідуючою закладом і погоджується з Конотопським міськрайоним управлінням Головного управління держсанепідслужби у Сумській області і відділом освіти Конотопської міської ради.
4.5.У закладі визначена мовою навчання і виховання дітей визначена державна(українська) мова.
4.6.Навчально – виховний процес в Підлипненському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області здійснюється за чинними державними програмами.
4.7. Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області організовує освітній процес за пріоритетними напрямками:
– організація пізнавально-пошукової діяльності дошкільників у природньому довкіллі;
– туристсько-краєзнавча робота.
4.8. Заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, від 20.01.97 № 38 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами” (зі змінами) лише на основі угоди між батьками дитини або особами, які їх замінюють та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.
4.9.Відмова батьків, або осіб які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.
5.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
5.1.Порядок забезпечення продуктами харчування дітей визначається організацією – переможцем тендерних торгів, віповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.
5.2.У Підлипненському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області встановлено 4-х разове харчування: сніданок, обід, полуденок, вечеря, на літній оздоровчий період – 5-ти разове харчування (вводиться II сніданок).
5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.
6.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
6.1.Медичне обслуговування дітей у Підлипненському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області забезпечується лікарем та медичною сестрою Підлипненської амбулаторії на безоплатній основі.
6.2.Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, втому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
6.3. Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.
7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області є вихованці дошкільного закладу, керівник, педагогічні працівники, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні платні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2.Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», цим Статутом та іншими нормативними документами.
7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:
– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
– здоровий спосіб життя.
7.4.Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування закладу з питань навчання та виховання дітей;
– брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
– захищати в органах самоврядування дошкільного закладу та у відповідних державних і судових органах законні інтереси своїх дітей;
– звертатись з питаннями до відповідних органів відділу освіти;
– заслуховувати звіти завідуючої та вихователів дошкільного закладу про роботу у виховних группах;
– відмовлятися від надання платних послуг.
7.5.Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
– своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
– своєчасно повідомляти дошкільнийзаклад про можливу відсутність або хворобу дитини;
слідкувати за станом здоров’я дитини;
у разі невиконання батьками обов’язків, передбаченим чинним Законодавством України, дошкільний заклад може виступити позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав;
7.6. Педагогічними працівниками Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають вищу дошкільну освіту, професійну практичну підготовку, фізичних стан яких дає змогу виконувати покладені на них функції.
7.7.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, принятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Статутом.
7.8.Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.9.До працівника можуть застосовуватись будь-які форми заохочення, що затверджені трудовим колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.10.Педагогічні працівники закладу мають право :
– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів та засобів роботи з дітьми, розробку та застосування методик виховання за погодженням управління освіти;
– брати участь в роботі органів самоврядування закладу;
– на підвищення кваліфікації,участь у методичних об’єднаннях, нарадах, конференціях;
– проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
– участь в обговоренні і вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
– дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
– отримання пенсії, у т. ч. і за вислугою років.
7.11.Педагогічні працівники Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області зобов’язані:
– дотримуватися Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, умов трудового договору;
– дотримуватися педагогічної етики, норм загально – людської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагічної майстерності, загальнополітичної культури;
– виконувати накази та розпорядження керівництва.
7.12.Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із чинним законодавством.
7.13.Працівники закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди (2 рази на рік) в Центральній районній лікарні в установленому законодавством порядку.
7.14.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
8.УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
8.1.Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти Конотопської міської ради.
8.2.Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником відділу освіти Конотопської міської ради за погодженням з міським головоюКонотопської міської ради згідно чинного законодавства України.
Керівник Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області:
-відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України ” Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
– діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
– приймає на роботу та звільняє з роботи обслуговуючий персонал дошкільного закладу;
-видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження , контролює їх виконання;
– затверджує штатний розклад за погодженням із відділом освіти Конотопської міської ради;
– забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних , протипожежних норм і правил , техніки безпеки , вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку , посадові інструкції працівників за погодженням з ПК;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
– контролює відповідність застосованих форм , методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей відповідно їх віковим , психофізіологічним особливостям , здібностям і потребам;
– організовує різні форми співпраці з батьками або особами , які їх замінюють;
– щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб , які їх замінюють;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідницько -експериментальну роботу педагогів.
8.3.Дорадчим колегіальним органом дошкільного закладу є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педпрацівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, що їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним навчальним закладом.
Педагогічна рада закладу:
-розглядає питання організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреби дошкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше чотири рази на рік.
8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 2/3, батьків-1/3. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
приймають Статут, зміни до нього, доповнення;
обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;
затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів, (працівники дошкільного закладу, батьки, працівники відділу освіти, спонсори та інші).
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
9.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
9.1. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.
9.2.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
9.3. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення майнових прав засновника юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

10.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
10.1.Джерелами формування кошторису дошкільного закладу є:
– кошти місцевого бюджету;
– кошти фізичних та юридичних осіб;
– кошти, отримані від надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у дошкільному закладі;
– платні гуртки;
– консультації для дітей понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами дошкільного закладу;
– організація “груп здоров’я”, спортивних, фізкультурно-спортивних заходів;
– здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладу, дітей.
10.2. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.
10.3. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

11.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, шо проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та чинним законодавством.
У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) дошкільного закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю.
11.2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади – відділом освіти міської ради.
11.3.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється міською радою відповідно до чинного законодавства.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЗАКЛАДУ
12.1. У разі внесення змін до Статуту, внесення змін до установчих документів, які повязані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, чинний засновник керується Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

13. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
13.1.Реорганізація Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради Сумської області відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу,виділення.
13.2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною міським головою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
13.3.З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.
13.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його кредиторів і дебіторів і розраховується з ними. Складає ліквідаційний баланс і представляє його міському голові.
13.5.При реорганізації або ліквідації закладу, дітям надається можливість перевестись до іншого дошкільного закладу на території міста, а працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
13.6.У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або зазначених дошкільних закладів.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *