Освітня програма Підлипненського ДНЗ “Колосок” на 2020-2021 н.р.

img028

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Підлипненського ДНЗ “КОЛОСОК”

на 2020-2021 н.р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета програми: створення інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, яка забезпечує організацію життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 3 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому періоді.

Основні завдання програми:

– створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;

– удосконалення освітнього процесу за пріоритетним народознавчим напрямом роботи.

– підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;

– забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;

– здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом використання освітніх технологій та методик;

– удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах закладу дошкільної освіти, так і в системі підвищення кваліфікації;

– підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки використання в освітньому процесі ІКТ;

– оптимізація роботи з батьківською громадськістю;

– модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти.

Структура програми –інформаційні відомості; основні освітні завдання; загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; перелік, зміст і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти).

Перспективи виконання програми: сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Очікувані результати:

Для вихованців і батьків:

– кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;

– міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти;

– забезпечення індивідуального психолого-педагогічного супроводу кожної дитини;

– кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі і контролю освітньої діяльності ЗДО;

– якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;

– система додаткової освіти доступна і якісна.

Для педагогів:

– кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;

– кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;

– буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;

– підтримка інноваційної діяльності.

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу

Підлипненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Колосок» Конотопської міської ради, Сумської області – комунальний заклад, який забезпечує догляд, розвиток, виховання та навчання дітей віком від 3 до 6(7) років.

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти

Освітня діяльність в  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України:

 • «Про освіту»,
 • «Про дошкільну освіту»,
 • Базового компоненту дошкільної освіти,
 • Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641 у редакції наказу Міністерстваосвіти і науки України від 29.07.2019 № 1038),
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305),
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),
 • Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено Наказом МОН України від 20.04.2015 № 446)

Листи Міністерства освіти і науки:

 • Щодо організації діяльності закладів дошкільноїосвіти у 2020/2021 навчальному році Лист МОН № 1/9-411 від 30.07.2020 року
 • Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти інауки України для використання узакладах освіти у2020/2021 навчальному році Лист МОН №1/9-394 від 22.07.2020 року
 • Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) Постанова МОЗ № 25 від 21.05.2020 року
 • Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти Лист МОН № 1/9-765 від 12.12.19 року
 • Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками Лист МОН № 1/9-766 від 12.12.19 року
 • Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти Лист МОН № 1/11-1491 від 14.02.19 року
 • Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами Лист МОН № 1/9-561 від 20.10.16 року
 • Щодо організації роботи змузичного виховання дітей удошкільних навчальних закладах Лист МОН №1/9-454 від02.09.2016 року
 • Організація фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах Лист МОН №1/9-456 від02.09.2016року
 • Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти збатьками вихованців Лист МОН №1/9-546 від 11.10.2017 року
 • Щодо забезпечення наступності дошкільної тапочаткової освіти Лист МОН №1/9‑249 від 19.04.2018року

Власного Статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

Пріоритетний напрямок роботи Підлипненського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Колосок» − краєзнавчий.

Мова навчання – українська.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 1 січня по 10 січня,

весняні – 10 календарних днів з 1 квітня по 10 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.00 до 18.30. Мережа закладу становить 2  різновікові групи:

1 група  «Квіточка» – молодшого, середнього дошкільного віку;

ІІ група «Сонечко» – середнього, старшого дошкільного віку.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.10 року №1.4/18-3082 в Підлипненському ЗДО «Колосок» використовують такі види занять: тематичні, комплексні, інтегровані, контрольно-діагностичні.

Розподіл занять на тиждень проводиться відповідно до Наказу МОН № 446 від 20.04.15 року «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Тривалість занять становить:

– у І різновіковій групі «Квіточка»(молодший, середній дошкільний вік) – не більше 15 хвилин;

– у ІІ різновіковій групі «Сонечко»  (середній, старший дошкільний вік) – 25 хвилин;

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності , проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп — 20 хвилин, старших — 25 хвилин. Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань.

Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності в Підлипненському ЗДО «Колосок» на 2020-2021 н.р. розроблений відповідно до Наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 про Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності.

Надання додаткових освітніх послуг (гурткова робота)

В Підлипненському  ЗДО «Колосок» в 2020-2021 н.р.

– гурток «Відкрий для себе рідний край» (туристичний) – керівник Тарасенко О.М.;

– гурток «Умілі рученята » (художньо-естетичний) – керівник Невмержицька А..О.;

– гурток «Веселий м‛яч» (спортивний) – керівник Кудлай А.В.

Розділ ІІ.Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність

Пріоритетні завдання на 2020 – 2021 н.р.:

 1. Забезпечити наступність у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (для реалізації освітніх вимог обох ланок освіти, орієнтуючись на Концепцію НУШ)
 2. Формувати екологічну свідомість дошкільників, навички практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом.
 3. Удосконалити   освітню роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.
 4. Забезпечити партнерську взаємодію із сім’єю, педагогіку партнерства, ґрунтуючись на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці, усвідомлення своєї ролі та відповідальності.

Шляхи реалізації завдань:

– Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.

– Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

– Блочно-тематичне планування.

– Організація розвивального середовища.

– Інтеграція різних видів діяльності.

– Використання освітніхтехнологій.

– Співпраця з родинами вихованців на засадах партнерства.

Завдання педагогічного колективу на літньо-оздоровчий період 2021 року:

 1. Оздоровчі завдання:

– створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій;

– дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;

– оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;

– забезпечення умов для загартування дитячого організму;

2.Освітні завдання:

– спрямування освітньої роботи на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей;

– розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят засобами ознайомлення дітей з природою влітку, використання епізодичних та довготривалих спостережень, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками, художньої літератури;

– збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних специфічних видів дитячої діяльності;

– планування життєдіяльності дітей за блочно-тематичним принципом.

Розділ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Програми, які забезпечують реалізацію інваріантної та варіативної складової змісту дошкільної освіти:

 1. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» 2020 року.

Парціальні програми:

-«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

– «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

– «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

Програми гуртків:

– туристичний гурток «Відкрий для себе рідний край» – затверджений

– художньо-естетичний гурток «Умілі рученята» – затверджений

– спортивний гурток «Веселий м‛яч» – затверджений

Розділ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти

Дошкільний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Освітній процес забезпечують 7 педагогів: 1 – директор, 4 – вихователів, 1 – керівник музичний, практичний психолог – 1, медичного персоналу – 1 працівник. Згідно штатного розпису працює 6 працівників обслуговуючого персоналу.

Якісний склад педагогічних працівників на 2020-2021н.р.

Категорія педпрацівників Всього педпрацівн. Освіта
Середня спец. Вища
1 Директор 1 1
2 Вихователі 4 1
3 Вихователі 3
4 Музичний керівник 1 1
5 Практичний психолог 1 1
Всього: 7 1 6

 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

– 1 комп’ютер;

– 2 принтера;

– ноутбук

Предметно-просторове середовище закладу сучасне, розвивальне, як в кожній віковій групі так і в ЗДО в цілому. До поповнення ігрових осередків залучаються і батьки вихованців шляхом участі в акціях по виготовленню різних дидактичних матеріалів та іграшок власними руками. Проте, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу перебуває на середньому рівні (60%), враховуючи необхідність забезпечення іграшками та навчально-ігровими посібниками відповідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017р. № 1633.

Розділ V. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу

Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей:

– молодший та середній дошкільний вік за Херсонською моделлю (використовуючи матеріали методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти»);

– старший дошкільний вік за допомогою кваліметричної моделі.

Розділ VІ. Основні показники реалізації освітньої діяльності

Основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку дитини напередодні вступу до школи:

– сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;

– сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;

– сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка;

– сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;

– сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;

– сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;

– розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставленнядоприродного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;

– сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;

– сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;

– розвинуті творчі здібності;

– сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;

– сформовані навички культури споживання;

– розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;

– сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;

– сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;

– сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;

– розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення;

– сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;

– сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;

– сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;

– сформована культура мовлення та спілкування;

– засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях;

– сформовані загально-навчальні уміння: розуміє мету діяльності, планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;

– сформовані організаційні вміння: уміє організовувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками;

– спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *